بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

د)اینترنت اشیا می‌تواند پشتیبانی برای بهبود ارتباطات بین توسعه محصول جدید، پشتیبانی محصول، سازنده و مصرف کننده محصول از طریق پشتیبانی محصول و استراتژی های CRM فراهم کند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید