آرشیو ماهیانه "ژانویه, 2024"

چهارشنبه 31 ژانویه 2024

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: الف) با اینترنت اشیا می توان، داده ها بدست آمده را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 31 ژانویه 2024

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: غ) با اینترنت اشیا می توان، مدل تجاری را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 ژانویه 2024

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ظ) با اینترنت اشیا می توان، مدل تجاری را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 ژانویه 2024

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ض) با اینترنت اشیا می توان، امنیت امن را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
دوشنبه 29 ژانویه 2024

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ظ) با اینترنت اشیا می توان، امنیت خرید امن را برای ...

ادامه مطلب
دوشنبه 29 ژانویه 2024

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ذ) با اینترنت اشیا می توان، استفاده از یک محصول را ...

ادامه مطلب
یکشنبه 28 ژانویه 2024

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: خ) با اینترنت اشیا می توان، استفاده از یک محصول را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ث) با اینترنت اشیا می توان، صرفه جویی هزینه را، در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ت) با اینترنت اشیا می توان، صرفه جویی در هزینه را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ش) با اینترنت اشیا می توان، قضاوت صحیح مخاطب را در ...

ادامه مطلب