تحقیقات و مشاوره بازاریابی

چاپ مقاله

 

 

تحقیقات و مشاوره بازاریابی :

 

شرکت فرانگرش طرح آینده با بررسی و نگاهی دوباره به نیازهای مشتریان این امر را برای این مجموعه قطعی نمود ،

که تنها فعالیت در یک حوزه تبلیغات پاسخگوی خواست و نظر مشتریان نبوده است.

کمبود تبلیغاتی

اثر بخش و هدفمند

که بر پایه تحقیقات

تدوین وپایه ریزی

شده باشد احساس می گردید.

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.