آرشیو ماهیانه "سپتامبر, 2023"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ر) با اینترنت اشیا می توان، تحقیقات بازاریابی را برای معرفی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ق) با اینترنت اشیا می توان، علاقه به خرید مخاطب را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، تراکنش مالی مصرف کنندگان را ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 28 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف) با اینترنت اشیا می توان، حجم، سرعت و تنوع تبلیغات ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 27 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع) با اینترنت اشیا می توان، تجزیه و تحلیل دادها را ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغ کننده برای چندین گروه ...

ادامه مطلب
دوشنبه 25 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات هدفمند را به رانندگانی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات بیلبوردهای سه بعدی را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، نمایشگر بیلبورد دیجیتالی را برای ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، محتوای تبلیغاتی را برای هر ...

ادامه مطلب