آرشیو ماهیانه "نوامبر, 2023"

پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ز) با اینترنت اشیا می توان، طراحی محصول را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، طراحی محصول را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: هـ) با اینترنت اشیا می توان، هوش تجاری را برای تبلیغات ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: د) با اینترنت اشیا می توان، هوش تجاری را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 28 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ج) با اینترنت اشیا می توان، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 28 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ب) با اینترنت اشیا می توان، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ...

ادامه مطلب
دوشنبه 27 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: الف) با اینترنت اشیا می توان، برای حمایت از فعالیت های ...

ادامه مطلب
دوشنبه 27 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: غ) با اینترنت اشیا می توان، برای حمایت از فعالیت های ...

ادامه مطلب
یکشنبه 26 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ظ) با اینترنت اشیا می توان، تجارت را با اهداف تبلیغات ...

ادامه مطلب
یکشنبه 26 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ض) با اینترنت اشیا می توان، تجارت را با اهداف بازاریابی ...

ادامه مطلب