آرشیو ماهیانه "آگوست, 2023"

پنج‌شنبه 31 آگوست 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ر) با اینترنت اشیا می توان، حسگرهای مکان یابی را برای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 30 آگوست 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ق) با اینترنت اشیا می توان، کاهش هزینه های بازاریابی و ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 29 آگوست 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، جمع آوری داده ها از ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف) با اینترنت اشیا می توان، کیفیت تحول محصول را برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع) با اینترنت اشیا می توان، پول بیشتری را برای اهداف ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، کاهش یا افزایش قیمت محصول ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، کاهش هزینه بازاریابی را برای ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 24 آگوست 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، فرآیندهای تولید را برای محصول ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 23 آگوست 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، قیمت گذاری پویای محصولات را ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 22 آگوست 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، سرعت فروخته شدن محصولی را برنامه ریزی ...

ادامه مطلب