آرشیو ماهیانه "اکتبر, 2023"

سه‌شنبه 31 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، اطلاعات جدید بدست آمده را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف) با اینترنت اشیا می توان، شبکه و ارزش تبدیل اطلاعات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع) با اینترنت اشیا می توان، چیزهای مختلفی را (اطلاعات بازار) ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، دخالت انسان را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 25 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، موجودی کالاها را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 24 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، پاسخگویی به تغییرات بازار را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، جمع آوری اطلاعات استراتژیک را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، دستگاه های فیزیکی برای اتصال و ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ی) با اینترنت اشیا می توان، اتصال هر چیزی و هر ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، نوآوری های جدید را برای ...

ادامه مطلب