نوشته هایی با برچسب "vahid alimardani"

دوشنبه 6 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ث) با اینترنت اشیا می توان، ایده ایجاد کسب و کار ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ر) با اینترنت اشیا می توان، کسب و کار را برای ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 31 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، اطلاعات جدید بدست آمده را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ع) با اینترنت اشیا می توان، چیزهای مختلفی را (اطلاعات بازار) ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 24 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: م) با اینترنت اشیا می توان، پاسخگویی به تغییرات بازار را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ی) با اینترنت اشیا می توان، اتصال هر چیزی و هر ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 18 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ح) با اینترنت اشیا می توان، در هر زمان و هر ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، بازاریابی کسب و کارها را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ج) با اینترنت اشیا می توان، فناوری در تجارت و بازاریابی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: غ) با اینترنت اشیا می توان، فرصت های قابل توجهی را ...

ادامه مطلب