نوشته هایی با برچسب "crm"

سه‌شنبه 7 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: خ) با اینترنت اشیا می توان، تعامل با مشتریان را برنامه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ش) با اینترنت اشیا می توان، حسگرها مراکز فروش را برای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 1 نوامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ق) با اینترنت اشیا می توان، فرصت های بازاریابی و تبلیغات ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف) با اینترنت اشیا می توان، شبکه و ارزش تبدیل اطلاعات ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 25 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، موجودی کالاها را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، دستگاه های فیزیکی برای اتصال و ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 17 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ز) با اینترنت اشیا می توان، داده های انتقال داده شده ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء  اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: د) با اینترنت اشیا می توان، درک عناصر کلیدی مختلف را ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 10 اکتبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: الف) با اینترنت اشیا می توان، زیرساخت جهانی را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ض) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات را برای بازاریابی برنامه ...

ادامه مطلب