بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

خ) با اینترنت اشیا می توان، پذیرش، مورد، چالش، دامنه، شرکت آینده،
تأثیر، نفوذ، فناوری iot، بازار یابی، دوران جدید
فن آوری و فناوری را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید