بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ث) با اینترنت اشیا می توان، دسترسی، اضافه شدن تحلیل و بررسی، کاربرد، مدل تجاری
نوآوری، مطالعه موردی، متن نوشته، چارچوب، مرز
بازار، صنعت،
پژوهش، راه حل و ارزش را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید