بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

AI concept. Artificial Intelligence and various industries.

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ت) با اینترنت اشیا می توان، رابطه بین کسب و کار،

مدل تجاری، داده ها، دستگاه، همه چيز، رشته، 

پیامد، اطلاعات، اینترنت، ادبیات، عدد، فرصت،

سازمان، شخص، سنسور، چیزها، زمان

و کاربر را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید