بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ق)با اینترنت اشیا می توان، برای مصرف کنندگان اطلاع رسانی تغییرات محصول را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).


  نظرات

پاسخی بگذارید