بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ص)با اینترنت اشیا می توان، اتصال چیزهای مختلف (فیزیکی و مجازی) را بر اساس فناوری سیستم اطلاعات، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید