بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ل) با اینترنت اشیا می توان، سیستم های

تجزیه و تحلیل داده کاوی که برای

پشتیبانی بازاریابی ایجاشده

را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید