بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

هـ)با اینترنت اشیا، افق جدیدی را برای تعاملات مستقیم و غیرمستقیم مشتریان با یک شرکت باز می شود.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید