بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ط) برای تولید نتایج بازاریابی، نیاز به درک نگرانی های مربوط به محرمانه بودن

داده های بدست آمده وجود دارد برای این هدف، قوانین خاصی در سراسر

جهان برای محافظت از داده های مصرف کننده وجود دارد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید