بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ص) داده های بدست آمده از طریق اینترنت اشیا،

به شرکت ها اجازه می دهد تا بازاریابی دقیق تری

را برنامه ریزی کنند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید