بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ز) از اینترنت (IOT)دستگاه ها یا محصولات می توان برای شناسایی الگوهای استفاده و موقعیت جغرافیایی کاربران استفاده کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید