بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

و)اینترنت اشیا این پتانسیل را دارد که با پشتیبانی محصول

و مدیریت ارتباط با مشتری، نتایج بازاریابی بهتر را از طریق

توسعه محصول ایجاد کند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید