بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ع)توسعه رقابت پایدار مزیتی برای شرکت هایی که با استفاده اینترنت اشیا از نوآوری محصول بهره مند می شوند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید