بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

س)اینترنت اشیا و توسعه محصول جدید فرآیندی است که، نقشی حیاتی در توسعه رقابت پایدار دارد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید