بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

م)تولیدکنندگان با اینترنت اشیا فرصتی برای فراهم کردن امکانات جدید، بهبود محصولات موجود یا طراحی محصولات جدید دارند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید