بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ط)در آینده اینترنت اشیا(IOT) در تمام جنبه‌های زندگی گسترش خواهند یافت.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید