بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ع)بعنوان مثال : با تکنولوژی اینترنت اشیا، فرهوشمند دارای

یک نرم افزار شناسه مواد غذایی است که می تواند آنچه را

که به نرم افزار می دهید را تشخیص دهد و یک برنامه

آشپزی را به شما توصیه کند .

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید