بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ش)با اینترنت اشیا می توان، مخاطب را در تمام طول خرید و رفتار پس از خرید آنها را برای تحت تاثیر قرار دادن برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

.

  نظرات

پاسخی بگذارید