بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ر)با اینترنت اشیا می توان، مشارکت های ظریفی که به عنوان بخشی از تمرین اجتماعی انجام می شود را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید