بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ق)با اینترنت اشیا می توان، تعامل با مشتریان را از طریق نقاط تماس مجزا حذف کند را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید