بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

Hand holding digital tablet with cloud of IOT

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ک)با اینترنت اشیا می توان، هدف تجاری کردن تجزیه و تحلیل را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید