بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ی)با اینترنت اشیا می توان، برای توسعه سیستم ها

و فرآیندها برای تجزیه و تحلیل عظیم داده ها

برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید