بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ل)محاسبات شناختی که توسط حسگرها انجام می شود بازاریابان را قادر می سازد تا ترجیحات مصرف کننده را بررسی کنند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید