بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ج)با اینترنت اشیا می توان، مدل‌های جدید را با نظارت بر الگوهای ترجیحات مشتری بهبود دهیم.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید