بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ض)با اینترنت اشیا می توان، برای ایجاد نتایج بازاریابی با تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری محور برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید