بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ق) با اینترنت اشیا می توان، به توسعه فرآیندها و سیستم هایی

برای تجزیه و تحلیل داده های مشتری محور تاکید کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید