بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ف) با اینترنت اشیا می توان، به منظور بازاریابی هدفمند،

داده های بدست آمده را تجزیه و تحلیل کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید