بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ع)با اینترنت اشیا می توان، اهمیت داده های مشتری محور

را که از طریق دستگاه های اینترنت اشیا در دسترس است،

درک کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید