بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ن)با اینترنت اشیا می توان، داده هایی که بدست آمده را از

نظر ماهیت ساختار یافته یا بدون ساختار را مشخص کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید