بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ی) داده‌های گسترده‌ای که از طریق دستگاه‌ها یا محصولات

مبتنی بر اینترنت اشبا به دست آمده است، می تواند زمان

استفاده از آن دستگاه یا محصول را مشخص کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید