اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

4-بازاریابی (MQL)

د) مانند تعدادی از فرصت های ورودی، درآمد حاصل از کانال های ورودی، طول چرخه فروش و پوشش حساب.تمرکز فروش و بازاریابی روی شاخص های کلیدی عملکرد نزدیک به درآمد داشته باشید.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید