اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ر)شبکه تبلیغات اینترنت اشیا، در ترکیب با مبادله تبلیغات اینترنت اشیا،

مسئولیت تطبیق سودآورترین تبلیغات را با ناشران هدف اینترنت اشیا

از طرف ناشر و تبلیغ کننده بر عهده خواهد داشت.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید