اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ق)اپلیکیشن های موبایل علاوه بر موضوع قبل، معیارهای هدف ممکن است فراتر از جمعیت و یا موقعیت جغرافیایی کاربر باشد. در واقع، محیط متنی نقش مهمی در مرحله تطبیق تبلیغات خواهد داشت.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید