اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ف)در ادامه انتظار می رود که با سایر بازیگران ا کوسیستم  

تبلیغاتی به همان شیوه ای که تبلیغ کنندگان وب در تبلیغات

 اینترنتی سنتی انجام می دهند تعامل داشته باشد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید