اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

خ) تبلیغات هدفمند ایجاد شده توسط IOT،

یک خودرو را از طریق یک شبکه تبلیغاتی

IoT میانی به کاربران نهایی دستگاه های

IoT تحویل می دهد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید