اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

م)با اینترنت اشیا می توان، نوآوری و چارچوب توسعه را، برنامه ریزی کرد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید