اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ط)با اینترنت اشیا می توان، برای مصرف کننده،

خدمات تقاضا، عامل، اثر متقابل، مدل، خطر، سرویس،

تجربه مشتری هوشمند را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید