هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid-نظریه سال 1943 مزلو

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

مزلو در سال 1943اظهار داشت که نیازهای انسان در یک سلسله مراتب مرتب شده است:

این کاملا درست است که انسان تنها با نان زندگی می کند وقتی نان وجود ندارد. اما وقتی نان فراوان است و وقتی شکمش به طور مزمن پر می شود، خواسته های انسان چه می شود؟

            فوراً نیازهای دیگر (و “بالاتر”) پدیدار می شوند و اینها به جای گرسنگی های فیزیولوژیکی بر ارگانیسم تسلط دارند. و هنگامی که اینها به نوبه خود برآورده شوند، دوباره نیازهای جدید (و هنوز “بالاتر”) ظاهر می شود و غیره. منظور ما از گفتن این است که نیازهای اساسی انسان در سلسله مراتبی از توانمندی نسبی سازماندهی شده است.

(فرانگرش-وحید علیمرانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید