هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid – ز)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(قسمت ب)

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

ز)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(قسمت ب)

نتایج این مطالعه( به شش نیاز مشابه مدل مزلو)

این دیدگاه را تأیید می کند که به نظر می رسد نیازهای

انسان صرف نظر از تفاوت های فرهنگی که وجود دارد. با این حال ، ترتیب نیازها در سلسله مراتب درست نبود.

داینر توضیح می دهد:

“اگرچه اساسی ترین نیازها ممکن است زمانی که شما آنها را ندارید بیشترین توجه را به خود جلب کند ،” برای به دست آوردن مزایای [از دیگران] نیازی به برآوردن آنها ندارید. ” به عنوان مثال حتی وقتی گرسنه هستیم، می توانیم با دوستانمان خوشحال باشیم. داینر درباره نحوه عملکرد مستقل نیازها می گوید: “آنها مانند ویتامین ها هستند.” “ما به همه آنها نیاز داریم.”

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید