هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid-خلاصه سلسله مراتب نیازها

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

خلاصه سلسله مراتب نیازها مزلو

الف) انگیزه انسان از سلسله مراتب نیازهاست.

(ب) نیازها در سلسله مراتبی از برتری سازماندهی می شوند که در آن نیازهای اساسی بیشتر و بیشتر (نه همه یا هیچ) قبل از نیازهای بالاتر برآورده می شوند.

(ج) ترتیب نیازها سفت و سخت نیست، اما ممکن است بر اساس شرایط خارجی یا تفاوت های فردی منعطف باشد.

د) بیشتر رفتارها چندان انگیزه است، یعنی همزمان با بیش از یک نیاز اساسی تعیین می شود.

(فرانگرش-وحید علیمرانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید