هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid – ج)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت الف)

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

ج)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت الف)

انتقاد دیگر مربوط به فرض مزلو این است که، می گوید نیازهای پایین تر باید برآورده شوند تا فرد بتواند به توانایی های بالقوه خود برسد و خود را عملی سازد. البته این موضوع همیشه صادق نیست و بنابراین سلسله مراتب نیازهای مزلو در برخی جنبه ها جعل شده است.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید