هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid – ب)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت الف)

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

ب)تجزیه و تحلیل بیوگرافی(ادامه قسمت الف)

علاوه بر موارد قسمت قبل، تجزیه و تحلیل بیوگرافی مزلو بر نمونه ای

مغرضانه از افراد خودشکوفا متمرکز بود که به طور برجسته به مردان

سفیدپوست تحصیل کرده (مانند توماس جفرسون، آبراهام لینکلن، آلبرت اینشتین، ویلیام جیمز، آلدوس هاکسلی، بتهوون) محدود می شد.

اگرچه مزلو (۱۹۷۰) در مورد زنان خودشکسته، مانند النور روزولت و مادرترزا مطالعه کرد، اما آنها بخش کوچکی از نمونه او را تشکیل می دادند. این امر تعمیم نظریه وی را برای زنان و افراد از طبقات اجتماعی پایین تر یا قومیت های مختلف دشوار می کند. بنابراین اعتبار جمعیت یافته های مزلو را زیر سوال می برد.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید